• ceny za služby právního poradenství jsou sjednávány individuálně s přihlédnutím k náročnosti zadání, rozsahu práce, příp. využití cizího jazyka

  • orientačně se cena za 1 hod. právní služby pohybuje v rozmezí 1.000,00 Kč – 2.000,00 Kč bez DPH

  • v případech, kdy nebude sjednána individuální odměna za poskytování právních služeb, vychází se při odměňování z vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměňování advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

  • u vymáhání nároků z titulu škody na zdraví z dopravních nehod a z pracovních úrazů je odměna za zastupování primárně hrazena až z úspěšně vymoženého pojistného plnění, advokátní kancelář tedy nepožaduje od svých klientů žádné zálohové platby na odměnu za právní zastoupení

  • informace pro klienty - spotřebitele: Advokátní kancelář Mylbachr & Jelínek informuje, že subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz